Cookie beleid Slekker Boys

De website van Slekker Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Vertrouwenspersoon

Voor de Slekker Boys is Susan Kessels aangesteld als vertrouwenspersoon.

Zij is bereikbaar op 06-18791594 of via [email protected]

1.     Voetbal en seksuele intimidatie

Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de KNVB en dus ook voor de Slekker Boys. Verenigingen worden gesteund en gestimuleerd door de KNVB om preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Op het moment dat zulk ongewenst gedrag wordt opgemerkt binnen een vereniging kan de KNVB worden benaderd voor eerstelijns opvang. Samen met NOC*NSF is een structuur opgezet om verenigingen te ondersteunen om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen. Onderdelen zijn het instellen van een ‘hulplijn seksuele intimidatie in de sport’ en het inzetten van vertrouwenspersonen. Deze mogelijkheid wordt beschreven in paragraaf 2 van dit artikel.

In paragraaf 3 worden de maatregelen beschreven welke specifiek door de Slekker Boys genomen worden.

2.     Meldingsproces seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag via de KNVB en/of het NOC*NSF

Binnen de KNVB zijn een groep Vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij deze Vertrouwenscontactpersonen. Deze meldingen kunnen variëren van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik.

MELDINGSPROCES Wat kan je doen in geval van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.?

 

Vanuit de KNVB verzorgen de KNVB Vertrouwenscontactpersonen de eerste opvang. Bij hen kunnen mensen, volledig in vertrouwen, hun verhaal doen en mogelijke vervolgstappen bespreken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelen de Vertrouwenscontactpersonen de expertise van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in. Hier zitten professionals met specialistische kennis op het gebied van begeleiding rond seksuele intimidatie. Zij kunnen de melder verder adviseren en ondersteunen en samen het vervolgtraject bepalen.

 

Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon? Dat kan via:

 

VERTROUWENSPERSONEN Binnen de KNVB fungeren Vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten.

 

Iedereen die lid is van de KNVB (of ouder/vertegenwoordiger is van een kind jonger dan zestien jaar dat lid is van de KNVB) en iets heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie kan hiervan aangifte doen bij de tuchtcommissie Seksuele Intimidatie van de KNVB. Dit kan via:

 

 AANGIFTE BIJ TUCHTCOMMISSIE VAN DE KNVB Klik hier voor meer informatie.

 

Het is ook mogelijk om direct met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in contact te komen. Het vertrouwenspunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Dit kan via:

 • 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut).

 

 

3.     Beleid Slekker Boys met betrekking tot seksuele intimidatie

Voor wat betreft onze vereniging voeren we twee maatregelen door: Het invoeren van de VOG en het aanstellen van een vertrouwenspersoon (vacature).

3.1 Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 

Hoewel het moeilijk is om 100 procent te voorkomen dat seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, is het aanvragen van een VOG ook een maatregel die verenigingen kunnen nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen van een team. Als vereniging verlangen wij een VOG van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen.

3.2 Vertrouwenscontactpersoon Slekker Boys

 

Een andere preventieve maatregel is het aanstellen van een (gecertificeerde) Vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt en begeleider voor slachtoffers van ongewenst gedrag, mits dit gedrag zich binnen de context van het verenigingsleven afspeelt, heeft afgespeeld of daaruit voortvloeit.

 

Voor de Slekker Boys is Susan Kessels aangesteld als vertrouwenspersoon.

Zij is bereikbaar op 06-57126008 of via [email protected]

 

Onder ongewenst gedrag vallen onder meer bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie. Ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst worden ervaren.

Een lid, ouder, vrijwilliger of werknemer van de vereniging wijst een melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid de Vertrouwenspersoon in te schakelen.

Alle leden, ouders, vrijwilligers of werknemers hebben de verantwoordelijkheid bij te dragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag.'

3.2.1        Uitgangspunten voor de vertrouwenspersoon

 • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen, die te maken hebben met ongewenst gedrag;
 • De vertrouwenspersoon behandelt meldingen strikt vertrouwelijk;
 • De vertrouwenspersoon begeleidt het verdere verloop van de melding;
 • De vertrouwenspersoon beantwoordt vragen en verwijst naar hulpinstanties;
 • De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
 • De vertrouwenspersoon stelt het Dagelijks Bestuur van de vereniging in kennis van de melding;
 • De vertrouwenspersoon adviseert het Dagelijks Bestuur gevraagd en ongevraagd over het omgaan met ongewenst gedrag binnen de vereniging en de wijze waarop dit is te voorkomen.
 • Met toestemming en op verzoek van betrokkene nemen derden deel aan het gesprek tussen betrokkene en de Vertrouwenspersoon.
 • De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met het Dagelijks Bestuur en op kosten van de vereniging extern advies in te schakelen indien hij/zij dit in een aan hem/haar voorgelegde melding nodig acht.
 • Indien een lid van de vereniging tot vertrouwenspersoon is benoemd, mag hij/zij niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van Vertrouwenspersoon is ingezet.

3.2.2        Taken van de vertrouwenspersoon

 

 1. eerste opvang/aanspreekpunt;
 2. doorverwijzen;
 3. preventieactiviteiten.

 

Ad 1. Eerste opvang:

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag, zoals pesten, agressief gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, of een concreet incident en hier met iemand over willen spreken. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon:

 • laat de melder het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak;
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
 • informeert de melder of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de KNVB.

 

Allereerst biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon de betrokkene adviseren over de te nemen stappen die de ongewenste situatie kunnen beëindigen. De vertrouwenspersoon hanteert hierbij een zogenaamde ‘escalatieladder’, zie bijlage 1.

 

Alles wat een melder met een vertrouwenspersoon bespreekt zal in vertrouwen blijven. De vertrouwenspersoon mag en kan niets doen zonder toestemming van de melder.

De vertrouwenspersoon komt het interne verschoningsrecht toe binnen de vereniging. Dit houdt in dat de vertrouwenspersoon niet verplicht kan worden om informatie te geven aan andere leden of vrijwilligers, ongeacht hun functie.

Vertrouwenspersonen hebben echter geen verschoningsrecht voor de wet. Wanneer de vertrouwenspersoon een melding van een (vermoedelijk) strafbaar feit krijgt, zal in principe de vertrouwensfunctie gelden. De vertrouwenspersoon dient echter de melder in kennis te stellen dat een bestuurslid bij de melding betrokken wordt. De vertrouwenspersoon hanteert dan de werkwijze voor het doorbreken van de vertrouwelijkheid, zie bijlage 2.

Ad 2. Doorverwijzen:

De vertrouwenspersoon verwijst melder en/of de beschuldigde indien nodig door naar de klacht-/tuchtcommissie van de KNVB, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Ad 3. Preventieactiviteiten

 • profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;
 • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van ongewenst gedrag binnen de sport;
 • draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van ongewenst gedrag;
 • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

 

3.2.3        Randvoorwaarden voor de vertrouwenspersoon

 • is geen bestuurslid;
 • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur;
 • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;
 • de vertrouwenspersoon is onafhankelijk;
 • inherent aan het karakter van de functie van vertrouwenspersoon is volledige integriteit;
 • de vertrouwenspersoon betracht geheimhouding ten aanzien van alles wat hem in zijn rol van vertrouwenspersoon ter ore komt;
 • elk probleem dat wordt ingebracht door een lid of zijn vertegenwoordiger (de melder), wordt door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen;
 • de vertrouwenspersoon treedt niet op als de ‘probleemoplosser’ van de melder. Hij/zij richt zich niet primair op de inhoudelijke, maar vooral op de procesmatige kanten van het probleem;
 • er wordt naar gestreefd dat de onvrede en het probleem van de melder en de betrokken persoon, of personen die het betreft, besproken en opgelost wordt;
 • de vertrouwenspersoon is gemakkelijk bereikbaar. Het inschakelen van de vertrouwenspersoon dient laagdrempelig te zijn;
 • Slekker Boys draagt er zorg voor dat de vertrouwenspersonen bekend zijn bij de leden, en dat iedereen op de hoogte is of kan zijn hoe en waarvoor deze bereikt en benaderd kunnen worden;

3.2.4        Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van informatie, die hem uit hoofde van zijn functie bekend is geworden. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht indien de melder/betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wanneer een zeer dringende reden aanwezig is (algemeen belang van een veilige sportomgeving of in verband met Nederlandse (straf)wetgeving).

Een dringende reden is aanwezig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • alles is in het werk gesteld om de toestemming van de melder/betrokkene te krijgen;
 • de vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van geheimhouding;
 • er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen;
 • het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van geheimhouding voor melder/betrokkene of derden aanwijsbare en/of ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
 • de vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding ernstige schade of gevaar voor melder/betrokkene en/of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

 

3.2.5        Plaats in de vereniging

De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie binnen Slekker Boys, maar handelt wel binnen de kaders van het vastgesteld beleid, en onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. De vertrouwenspersoon verricht zelfstandig en onafhankelijk de taken zoals beschreven in de functiebeschrijving.

De functie van vertrouwenspersoon is onbezoldigd.

 


 

Bijlage 1 Escalatieladder

De escalatieladder is een instrument voor de vertrouwenspersoon om de melder te adviseren in de weg die hij/zij kan bewandelen om tot een oplossing van zijn/haar probleem te komen. De melder blijft bij de keuze in de te nemen stappen probleemeigenaar en zal een weg kiezen, waarbij hij/zij het vertrouwen heeft dat deze weg tot de beste oplossing leidt, zonder daar zelf de negatieve consequenties van te ervaren. De volgende opties met hun voor- en nadelen worden onderscheiden:

Niets doen:
Voordelen: geen (nieuw) conflict; je hoort er niets van; alleen de melder, vertrouwenspersoon en lastveroorzaker weten ervan; melder houdt regie; ‘ei’ kwijt bij vertrouwenspersoon, opgelucht.
Nadelen: geen oplossing, ‘situatie’ blijft bestaan; kans op herhaling bij melder en/of anderen.

Gesprek melder en veroorzaker:
Voordelen: je houdt ‘t ‘klein’; melder in eigen kracht; melder houdt regie; korte, snelle weg; op één lijn komen.
Nadelen: vaak machtsongelijkheid; op weerstand of ontkenning stuiten; mislukking; confrontatie.

Gesprek melder en veroorzaker, met ondersteuning van vertrouwenspersoon:
Voordelen: melder voelt zich gesteund, gesterkt; melder houdt regie; twee horen en zien meer; samen gesprek kunnen nabespreken; informatie van de andere kant horen.
Nadelen: gesprek kan uit de hand lopen; vertrouwenspersoon schiet in de rol van bemiddelaar; vertrouwenspersoon gaat overnemen, oplossen; vertrouwenspersoon krijgt verhaal van andere kant te horen, moeite om naast melder te blijven staan; veroorzaker ziet vertrouwenspersoon als verlengstuk melder; twee tegen één.

Goede voorbereiding van een dergelijk gesprek is belangrijk:
- Wat is de boodschap die de melder wil geven?
- Wat wil de melder met het gesprek bereiken?
- Wanneer is de melder tevreden met het gesprek?
- Tot welke afspraken wil de melder in het gesprek komen?
- Hoe zal de veroorzaker reageren?
- Wat zal de veroorzaker in het gesprek inbrengen?

Doorverwijzen
Doorverwijzen kan naar mensen uit het eigen sociale netwerk en/of naar professionele hulpverlening. Bijvoorbeeld vriend(in), ouders, leider, trainer, coach, huisarts, therapeut, ...
Voordelen: de juiste plek; professionele deskundige hulp; breder klankbord; melder houdt regie.

Nadelen: mogelijk tegenstrijdige adviezen; vertrouwenspersoon raakt controle kwijt.

Bemiddeling
Bemiddeling door een derde. Dat kan zijn een bekende van beiden, bijvoorbeeld uit team of vereniging, met gezag en vertrouwen. Alleen mogelijk als beide partijen instemmen. Voordelen: machtsevenwicht; bemiddelaar is toegerust; kennis en vaardigheden; bemiddelaar staat boven en tussen partijen; verhaal en emotie van beiden wordt recht gedaan; melder heeft gevoel dat er iets aan gedaan wordt; je houdt ’t klein, intern; confrontatie kan positief werken; afspraken zijn informeel.
Nadelen: alleen waardevol als lastveroorzaker ook écht bemiddeling wil; confrontatie kan negatief werken; bij herhaling geen officieel vastgelegde afspraken, veroorzaker komt er mee weg; risico van er niet uitkomen en geen structurele oplossing; geen stok achter de deur om betrokkenen aan afspraken te houden; bemiddelaar heeft geen bevoegdheid tot maatregelen en toezien op afspraken.

Melden bij bestuur (al dan niet ondersteund door vertrouwenspersoon)
Als de melder ervoor kiest om het bestuur op de hoogte te stellen van het probleem heeft het bestuur meerdere opties om met de melding om te gaan.
Voordelen: bestuur is verantwoordelijk voor een veilige omgeving om te voetballen; bestuur is bij machte om maatregelen te nemen; bestuur kent situatie binnen vereniging.
Nadelen: regie niet meer bij melder, zelf geen probleemeigenaar meer; bestuur handelt vanuit haar verantwoordelijkheid; maatregelen kunnen zwaarder zijn dan intentie melder; maatregelen bestuur kunnen melder zelf ook treffen; eigen belang bestuur (vereniging) speelt mee in maatregelen die getroffen worden.


 

Bijlage 2 Werkwijze doorbreken vertrouwelijkheid

Anders dan geestelijke verzorgers, artsen en advocaten hebben vertrouwenspersonen geen verschoningsrecht in de zin van de wet. Dit houdt in dat als de vertrouwenspersoon bij de uitoefening van zijn functie kennisneemt van een (vermoedelijk) strafbaar feit, hij het bestuur dient te adviseren omtrent het doen van een aangifte. Hierbij moet grote zorgvuldigheid en openheid naar de melder worden betracht om te voorkomen dat de vertrouwenspersonen hun vertrouwenspositie verliezen. Altijd dienen de nodige waarborgen te worden ingebouwd om de vereiste vertrouwelijkheid te garanderen. De vertrouwenspersoon dient te handelen volgens de volgende werkwijze:

 • (Vermoedelijke) Strafbare feiten, die de vertrouwenspersoon in het kader van zijn functie ter ore komen, dienen, met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, te worden gemeld aan een lid van het Dagelijks Bestuur.
 • De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de melder of andere personen die een beroep op hem doen of tot wie hij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenspersoon alle betrokkenen een vertrouwelijke behandeling van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn functie als vertrouwenspersoon ter kennis komt. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk:
  • Als de melder zelf vraagt om het verbreken van die belofte;
  • Als de melder toestemming geeft tot het verbreken van de belofte;
  • Wanneer de vertrouwenspersoon door de kwestie die hem ter kennis is gebracht in ernstige gewetensnood komt bij het handhaven van de belofte;
  • Als het niet verbreken van de belofte voor betrokkene of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
  • De vertrouwenspersoon kan de belofte tot vertrouwelijke behandeling van gegevens verbreken indien voldaan is aan de volgende drie voorwaarden:
   • Alles is in het werk gesteld om toestemming van de melder te verkrijgen tot het verbreken van de belofte;
   • Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon zijn redenen om de belofte te verbreken met de andere vertrouwenspersonen bespreken, zonder personen te noemen, alvorens de belofte te verbreken;
   • De vertrouwenspersoon brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de belofte te verbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen.
   • Als het verbreken van de belofte dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenspersoon betrokkene onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of andere instantie.

 

Bijlage 3. Functiebeschrijving Vertrouwenspersoon.

Doel van de functie
De Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan leden die onvrede willen uiten of een klacht hebben over ervaren gedrag, bejegening of ervaren gebeurtenissen. Met name kan hierbij gedacht worden aan agressie, seksuele intimidatie en onheuse bejegening. De vertrouwenspersoon lost niet zelf klachten op, maar faciliteert bij het wegnemen of oplossen van de onvrede of klachten.

Positie van de vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon functioneert geheel onafhankelijk, maar voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Taakgebieden

1. Klachtenopvang.
 • Biedt aan de melder van een klacht of onvrede de gelegenheid de ervaringen te vertellen en te delen (luisterend oor).
 • Verzorgt de opvang van leden die ongewenst gedrag hebben ondergaan.
 • Gaat na bij betrokkene of er behoefte bestaat aan begeleiding, doorverwijzing, advies of ondersteuning. Volgt daarbij de mogelijkheden volgens de escalatieladder (bijlage 1).
 • Ziet toe op de benodigde nazorg bij leden die ongewenst gedrag hebben ondergaan, ook in een latere fase als de in overleg met melder afgesproken wegen zijn bewandeld.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor het zelfstandig beheren en bewaken van een systeem van registratie van klachten en meldingen. Rapporteert jaarlijks het bestuur geanonimiseerd over de werkzaamheden.
 • Biedt emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning van degene die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag; ondersteunt bij het oplossen van conflicten met andere leden en/of functionarissen, maakt problemen en situaties (weer) bespreekbaar en draagt daardoor bij tot de oplossing hiervan.
 • Wint, met toestemming van de melder, informatie in bij relevante personen of instanties. Voert begeleidingsgesprekken met directbetrokkenen, biedt (emotionele) ondersteuning en geeft advies en voorlichting aan de melder.
 • Stimuleert het klagende lid om zelf een oplossing te bewerkstelligen. Adviseert het lid over oplossingsrichtingen volgens escalatieladder.
 • Verwijst melder indien verdere professionele begeleiding zeer gewenst wordt geacht.
2. Oplossingsrichtingen, advies en informatie.
3. Profiel van de functie.

 

 • Kennis op minimaal MBO/ HBO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het benutten van gesprekstechnieken ten behoeve van het de-escaleren en oplossen van conflicten.
 • In staat tot het begeleiden van slachtoffers van ongewenst gedrag.
 • Sociale vaardigheid voor het helder krijgen van het ongewenste gedrag en voor het in samenspraak met het lid vinden van oplossingen voor ongewenst gedrag dan wel het begeleiden van leden in de klachtenprocedure en de nazorg van ongewenst gedrag.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!