Cookie beleid Slekker Boys

De website van Slekker Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Huishoudelijk Reglement

Tenue en samenstelling van de vereniging

Artikel 1 - Clubkleuren

 1. De kleuren van de vereniging zijn groen en wit. Het voetbaltenue bestaat uit een groen shirt, een witte broek en groene kousen;

 2. In het belang van de vereniging kan het bestuur besluiten, in beperkte mate, af te wijken van het bepaalde in lid 1 van dit artikel op zodanige wijze als het bij zijn besluit bekend zal maken.

Artikel 2 - Verenigingsjaar

 1. Het verenigingsjaar/boekjaar loopt gelijk aan de periode, zoals door de KNVB is vastgesteld en wel vanaf 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 3 - Afdelingen

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:

 1. Senior-voetballeden, zijnde spelende leden die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar 19 jaar of ouder zijn;

 2. Junior-voetballeden, zijnde spelende leden die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar 13 jaar of ouder zijn;

 3. Pupillen-voetballeden, zijnde spelende leden die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar nog geen 13 jaar zijn;

 4. Ereleden en leden van verdienste, zijnde alle leden die als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd met meerderheid van stemmen;

 5. Steunende/Niet-actieve leden, zijnde alle leden die niet tot één van de hierboven genoemde categorieën behoren.

Artikel 4 - Verkrijging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen als het bestuur positief heeft beslist op een verzoek tot toelating. Het bestuur kan desgewenst een onderzoek instellen naar het gedrag van het kandidaat-lid;

 2. Voorwaarde voor toelating is tevens betaling van nog niet vereffende schulden aan Slekker Boys of andere sportorganisaties;

 3. Bij afwijzing van een verzoek tot toelating heeft de aanvrager het recht van beroep bij de algemene ledenvergadering;

 4. In geval een kandidaat-lid tegen een negatieve beslissing door het bestuur op een verzoek tot toelating in beroep gaat bij de algemene ledenvergadering, wordt een commissie gevormd. De commissie bestaat uit een bestuurslid, een door het kandidaat-lid aan te wijzen lid van de algemene ledenvergadering en een door deze twee commissieleden aan te wijzen voorzitter, die aan de algemene ledenvergadering advies uitbrengt;

 5. Het is de leden van het bestuur en van de onder lid 4 van dit artikel genoemde commissie niet toegestaan de voor de beoordeling van een verzoek tot toelating verkregen persoonlijke gegevens van het kandidaat-lid openbaar te maken.

Rechten en plichten van leden en sancties

Artikel 5 - Rechten verbonden aan het lidmaatschap

 1. Leden worden geïnformeerd via de clubwebsite en/of via mail;

 2. Stemrecht in de algemene ledenvergadering;

 3. Recht op toegang tot alle wedstrijden van de vereniging;

 4. Recht op deelname aan andere algemene verenigingsactiviteiten, eventueel tegen betaling van de geldende deelnameprijs en op voorwaarde dat bij de aanmelding voor deelname nog plaatsen beschikbaar zijn;

 5. Een spelend lid heeft recht op deelname aan een redelijk aantal wedstrijden dat gedurende het lidmaatschap gespeeld kan worden;

 6. Een spelend lid heeft recht op deelname aan de trainingen die voor zijn/haar team georganiseerd worden. Als deelname aan een wedstrijd geldt ook het buiten de lijnen blijven als gevolg van schorsing, blessure, ziekte of afwezigheid;

 7. Een niet-spelend lid heeft recht op deelname aan de trainingen van een voor hem/haar geschikt team;

 8. Zij die een ononderbroken periode van 25, 40, 50 of 60 jaren lid zijn van de vereniging, hebben recht op een herinneringscadeau.

Artikel 6 – Plichten verbonden aan het lidmaatschap

Alle leden hebben behalve het in de statuten en elders in het huishoudelijk reglement gestelde als plichten:

 1. Het zorgvuldig gebruik van de in eigendom of huur van de vereniging zijnde materialen en goederen te bevorderen;

 2. Wijzigingen van adres en andere voor de ledenadministratie relevante gegevens onverwijld schriftelijk aan de secretaris of een door deze functionaris aangewezene mee te delen;

 3. Bij deelname aan verenigingsactiviteiten de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen te volgen;

 4. Alle spelende leden, behorende tot de onder artikel 3 lid 1, 2 en 3 van dit huishoudelijk reglement genoemde categorieën, dan wel hun ouders/verzorgers zijn verplicht per verenigingsjaar zestien uren belangeloos werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.  Deze werkzaamheden en tijdstippen worden door het bestuur of een daartoe aangewezen commissie/vrijwilligerscoördinator bepaald. Een lid kan tot één maand na bepaling van de aard van de werkzaamheden schriftelijk tegenover het bestuur aangeven, sommige van die werkzaamheden voor hem niet-passend te verklaren. In dat geval kan het lid niet verplicht worden dergelijke werkzaamheden te verrichten en zal in overleg met het bestuur een alternatieve opdracht worden vastgesteld. Weigering van werkzaamheden of niet verschijnen op afgesproken tijden wordt gestraft met een schorsing van maximaal drie bindende wedstrijden;

 5. Spelende voetballeden kunnen worden verplicht een bewijs van medische goedkeuring te overleggen aan het bestuur.

Artikel 7 - Contributies

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie die door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld;

 2. Voor elk lid afzonderlijk is de leeftijd bij aanvang van het lidmaatschap of bij aanvang van het verenigingsjaar bepalend voor de hoogte van het in dat jaar verschuldigde contributiebedrag;

 3. Het verschuldigde contributiebedrag wordt jaarlijks in twee termijnen geïnd.

Artikel 8 - Onkostenvergoedingen

 1. Door of namens de penningmeester worden, tegen inlevering van een door twee bestuursleden voor akkoord getekende, gespecificeerde declaratie, uit de verenigingskas de volgende onkosten vergoed aan leden of gemachtigden, waarvan het bestuur het vooraf wenselijk acht dat:

   • Zij bepaalde activiteiten bezoeken;

   • Vooraf overeengekomen reis- en verblijfkosten hebben gemaakt of;

   • Vooraf overeengekomen te betalen diensten hebben verleend.

Artikel 9 - Opzegging van het lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Een uitzondering hierop zijn de pupillen-leden die per seizoenshelft (bij aanvang van de winterstop) het lidmaatschap kunnen opzeggen. De afmelding moet dan kenbaar zijn gemaakt aan de leider binnen één maand na de laatste competitiewedstrijd in de najaarsreeks;

 2. Verklaringen over het voldaan hebben van de financiële verplichtingen op overschrijvingsformulieren worden uitsluitend door of namens de penningmeester of ledenadministratie getekend als alle op het moment van indiening verschuldigde bedragen zijn betaald;

 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging wegens wanbetaling is mogelijk wanneer een lid meer dan een termijn contributieschuld heeft. Het lid ontvangt van de penningmeester/ ledenadministratie een herinnering/aanmaning waarna hem of haar 14 dagen tijd wordt gegeven om aan zijn/haar financiële verplichtingen te voldoen. Bij in gebreke blijven volgt beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging.

Artikel 10 - Donateurs en sponsors - rechten en plichten

 1. De door sponsors te betalen bijdragen wordt jaarlijks tussen sponsor en de sponsorcommissie overeengekomen.

Bestuurlijke organisatie, taken en bevoegdheden

Artikel 11 - Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met vertegenwoordigers van de diverse geledingen van de vereniging;

 2. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, houdt toezicht op het verenigingsleven, voert de door de algemene vergadering genomen besluiten uit en beheert de geldmiddelen van de vereniging;

 3. Het bestuur draagt zorg voor het naleven van statuten en het huishoudelijk reglement en beslist daarboven in alle gevallen, waarin verenigingsreglementen niet voorzien;

 4. Het bestuur komt tenminste tienmaal per jaar bijeen.

Artikel 12 - Taken van de bestuursleden

 1. De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en houdt toezicht op het verenigingsleven. De voorzitter is officieel woordvoerder van de vereniging. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Hij stelt daarin de agenda vast. Hij dient zich regelmatig op de hoogte te stellen van de activiteiten binnen de vereniging en houdt toezicht op de naleving van statuten, huishoudelijk reglement en de besluiten van algemene ledenvergadering en het bestuur. Hij draagt zorg voor de contacten met de gemeente, sponsors, de KNVB en andere organisaties waar het algemene verenigingszaken betreft. Hij is eerste woordvoerder van de vereniging en als zodanig gerechtigd publicaties op de website en in de nieuwsbrief te verbieden, op voorwaarde dat hij hiervan, met redenen omkleed, mededeling doet aan de schrijver(s), en het bestuur. Zo hij dit dienstig acht, bepaalt hij welke uitgaande stukken zijn ondertekening behoeven. De voorzitter maakt in overleg met de secretaris het jaarverslag en is verantwoordelijk voor website.

 2. De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging, het bijhouden van een notulenregister, de registratie en verspreiding van de aan het secretariaat ontvangen post, de samenstelling van presentielijsten en lijsten van ingekomen en uitgaande stukken ten behoeve van algemene ledenvergadering en bestuursvergadering, het tezamen met de voorzitter opstellen van een jaarverslag en het beheren van het verenigingsarchief;

 3. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle geldmiddelen, de financiële administratie, de ledenadministratie, de inning van contributies en andere vorderingen van de vereniging. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem gedaan tegen behoorlijke betalingsbewijzen. Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven de € 2.500. In voorkomende gevallen deelt de penningmeester de gegevens van de betaling vooraf met minstens een ander bestuurslid. Die vervolgens schriftelijk/per mail akkoord geeft aan de penningmeester. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen boven de € 2.500. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken. Telkens op verzoek, maar tenminste eenmaal per drie maanden, geeft de penningmeester het bestuur een overzicht van de financiële situatie van de vereniging. Tevens is de penningmeester verplicht het bestuur per eerste daaraanvolgende bestuursvergadering te informeren als naar zijn mening budgetten dreigen te worden overschreden. De penningmeester maakt jaarlijks een financieel jaarverslag en een conceptbegroting voor het volgende verenigingsjaar;

 4. De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben (als dagelijks bestuur) de bevoegdheid om in gezamenlijk overleg verenigingszaken in de meest uitgebreide zin voor te bereiden en ze aan het bestuur voor te leggen;

 5. De wedstrijdsecretaris is in het bijzonder belast met alle administratieve werkzaamheden verbonden aan wedstrijden, te spelen door leden van of te organiseren door het bestuur van de afdeling waarvan hij deel uitmaakt. Hij zorgt tevens voor het bijhouden van de desbetreffende competitiestanden en verzorgt mededelingen over afgelastingen;

 6. Alle overige bestuursleden zijn belast met de taken die zij bij bestuursbesluit opgedragen gekregen hebben;

 7. Bestuursleden zijn te allen tijde (dus ook na aftreden) geheimhouding verplicht betreffende persoonlijke, maar ook bestuurlijke gegevens, die zij voor een behoorlijke uitoefening van hun taak verkrijgen of verkregen en over zaken, die volgens besluit van het bestuur niet openbaar gemaakt mogen worden;

 8. Bestuursleden aanvaarden hun functie voor tenminste drie jaar.

Artikel 13 - Vervanging

 1. Elk bestuurslid is verplicht bij de eerste vergadering na zijn benoeming een plaatsvervanger aan te wijzen. Het is wenselijk voor elk bestuur een compleet vervangingsrooster samen te stellen.

Artikel 14 - Belet en ontstentenis

 1. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden;

 2. Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie;

 3. Besluiten worden genomen in een bestuursvergadering en kunnen alleen genomen worden in aanwezigheid van een meerderheid van de zittende bestuursleden. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen waarbij alle bestuursleden een gelijkwaardige stem hebben. Besluiten worden genomen in een van tevoren vastgestelde bestuursvergadering en geagendeerd. Stemmen kan ook schriftelijk vooraf via de voorzitter;

 4. Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen dan wordt het besluit doorgeschoven naar een volgende bestuursvergadering;

 5. Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders: is de algemene ledenvergadering bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.

Artikel 15 - Onverenigbaarheid van functies

 1. In het algemeen zijn onverenigbare functies, functies welke bij vervulling door éénzelfde persoon behoorlijk toezicht op de uitoefening van de gestelde taken uitsluit;

 2. Een bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met een betaalde functie binnen de vereniging.

Kascommissie

Artikel 16 - Benoeming en samenstelling

 1. De kascommissie wordt in de jaarlijks algemene ledenvergadering benoemd conform artikel 12 van de statuten. De leden van de kascommissie dienen meerderjarig te zijn.

Artikel 17 - Taak

 1. De kascommissie controleert de financiële administratie, de kasgelden en de rekeningen van de vereniging wanneer de commissie het nodig oordeelt, doch tenminste eenmaal per jaar. Aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de commissie verslag uit over haar onderzoek van de jaarrekening van de penningmeester.

Artikel 18 - Bij aftreden van de penningmeester

 1. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester voert de commissie de in artikel 17 bedoelde controle zo mogelijk vóór de datum van aftreden uit, doch in ieder geval binnen twee weken na bedoelde datum.

Artikel 19 - Bij afkeuren van de rekening

 1. Indien door de kascommissie de goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bestuur wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de in artikel 17 bedoelde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig wordt geacht.

Algemene Ledenvergadering

Artikel 20 - Aantal en tijdstippen

Algemene ledenvergaderingen worden gehouden:

 1. Jaarlijks binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, zijnde de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 15, lid 2 van de statuten;

 2. Bij besluit van het bestuur;

 3. Op een verzoek zoals bedoeld in Artikel 15, lid 4 van de statuten.

Artikel 21 - Agenda

 1. Op de algemene ledenvergadering/jaarvergadering worden alle onderwerpen die daarvoor ingevolge de statuten en dit huishoudelijk reglement in aanmerking komen, behandeld;

 2. Indien op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, uiterlijk acht dagen vóór een algemene ledenvergadering bij het bestuur ingediend, punten aan de agenda worden toegevoegd, worden deze alsnog vóór de vergadering aan de leden medegedeeld op een door het bestuur te bepalen wijze.

Artikel 22 - Toegang

 1. Toegang tot een algemene ledenvergadering hebben alle leden, een ouder of voogd van leden jonger dan 19 jaar;

 2. Rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of lichamen die donateur of sponsor zijn, kunnen door middel van een gemachtigde een algemene ledenvergadering bijwonen. Zij hebben geen stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering.

Artikel 23 - Orde en besluitvorming

 1. Algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Niemand mag het woord voeren dan na het vooraf van de voorzitter verkregen te hebben. Deze verleent het woord in volgorde waarin het is aangevraagd;

 2. Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt, of onparlementaire taal gebruikt, brengt de voorzitter hem zulks onder de aandacht en maant hem tot orde. Gaat de spreker hiermede voort, dan kan de voorzitter hem het woord ontnemen;

 3. Leden die zich in de vergadering wanordelijk gedragen, worden door de voorzitter tot de orde geroepen en indien zij aan deze aanmaning geen gehoor geven, uit de vergadering verwijderd;

 4. Indien de voorzitter oordeelt dat een onderwerp voldoende is toegelicht, sluit hij de discussie, tenzij de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet. Over een dergelijk voorstel wordt onmiddellijk zonder beraadslaging gestemd;

 5. Nadat de discussie over een voorstel of motie gesloten is verklaard door de voorzitter, wordt tot stemming overgegaan, tenzij de vergadering zich zonder hoofdelijke stemming met dit voorstel of deze motie verenigt.

Artikel 24 - Officiële mededelingen

 1. Worden gedeeld via de clubwebsite van de vereniging. Met name mededelingen van de algemene ledenvergadering en het bestuur, waarvan de openbaarmaking voor de toepassing van de statuten en dit huishoudelijk reglement wenselijk en nodig is. Voorts zoveel het bestuur het nodig oordeelt.

Wedstrijden en trainingen

Artikel 25 - Kleding

 1. Leden die aan wedstrijden deelnemen namens de vereniging, behoren gekleed te zijn in het daarvoor vastgestelde tenue (Artikel 1). Afwijkingen zijn slechts geoorloofd na toestemming van het bestuur of na verplichtstelling door of namens de KNVB.

Artikel 26 - Aanvoerder

 1. Voor elk elftal/team wordt bij de aanvang van het seizoen een aanvoerder door het elftal/team aangewezen;

 2. De aanvoerder heeft het volle gezag op het veld. Hij is de leider van zijn elftal/team en is deswege verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij is gerechtigd spelers wegens wangedrag of ongehoorzaamheid aan zijn instructies van het veld te (laten) verwijderen;

 3. Bij afwezigheid van de aanvoerder wordt een plaatsvervangend aanvoerder aangewezen die in alle rechten en plichten van de aanvoerder treedt.

Artikel 27 - Orde

 1. Op de speelterreinen zijn de leden gehoorzaamheid verschuldigd aan de algemene ordebepalingen, welke eventueel door het bestuur worden vastgesteld;

 2. Tijdens wedstrijden en bij trainingen zijn de leden gehoorzaamheid verschuldigd aan de oefenmeester en/of elftal- c.q. teamleider en aan hun aanvoerder.

Artikel 28 - Kleedlokalen

 1. Toegang tot de kleedlokalen hebben alleen de spelers van het spelende elftal/team, de trainer en/of elftal c.q. teamleider, de verzorger en bestuursleden. Jeugdleden mogen worden begeleid door een ouder/voogd.

Slotbepalingen

Artikel 29 - Bekendmaking aan leden

 1. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met dit huishoudelijk reglement en met de statuten, alsmede met alle uitvoeringsbesluiten en mededelingen die als officiële mededeling als bedoeld in artikel 26 van dit huishoudelijk reglement op de officiële website zijn gepubliceerd.

Artikel 30 - Onvoorziene omstandigheden

 1. In alle gevallen waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, alsook bij geschillen over de uitleg ervan, beslist het bestuur. Bepalingen in dit huishoudelijk reglement in strijd met de statuten zijn nietig.

Artikel 31 - Wijziging of aanvulling

 1. Tot wijziging of aanvulling van dit huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten in de algemene ledenvergadering en indien tenminste twee derden van de aldaar uitgebrachte geldige stemmen zich vóór de wijziging of aanvulling verklaart. De desbetreffende voorstellen dienen tenminste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis van de leden zijn gebracht;

 2. Amendementen op deze voorstellen kunnen staande de vergadering worden ingediend. Ter vergadering wordt de definitieve tekst van de te herziene artikelen vastgelegd.

Artikel 32 - Werking

 1. Dit reglement treedt in werking direct na vaststelling door de algemene vergadering. Alle tot dat moment geldende huishoudelijke reglementen vervallen dan.

Dit huishoudelijk reglement is door de algemene ledenvergadering aangenomen op 22-10-2021.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!